En mer flexibel ämneslärarutbildning

Lärarnas Riksförbund bedömer att förslagen inte kommer att rätta till den bristande attraktiviteten i inriktningen mot årskurserna 7–9. Därför avstyrker vi förslagen.

Publicerad

Lärarnas Riksförbunds avstyrker förslagen av följande skäl:

 • Lärarnas Riksförbund bedömer att förslagen inte kommer att rätta till den bristande attraktiviteten i inriktningen mot årskurserna 7–9.
 • En förkortad utbildning riskerar att motverka utredarens intentioner att öka attraktivitet i utbildningen.
 • Lärarnas Riksförbund menar att utredarens förslag framstår som alltför svårgenomträngliga för den potentiella lärarstudenten, vilket riskerar att bidra till att lärarstudenten väljer inriktning inom gymnasieskolan.
 • Lärarnas Riksförbund anser att studenternas uppfattningar om utbildningen och skälen till att de väljer bort 7–9-inriktningen behöver undersökas mer grundligt.
 • För att få en heltäckande bild måste attraktiviteten i yrket inrymmas i analysen.
 • Utredaren väljer att bibehålla 45-poängskurser inom utbildningen. Det är Lärarnas Riksförbunds bedömning att dessa minskar attraktiviteten för såväl enskild student som ansvariga lärosäten.

Lärarnas Riksförbund föreslår att:

 • För att öka attraktiviteten bör inriktningen mot 7–9 och inriktningen mot gymnasieskolan slås samman till en. Antalet poäng inom respektive ämne ska avgöra lärarens behörighet och de ämneskombinationer som erbjuds bör underlätta anställningsbarheten.
 • Staten måste ta ett ökat ansvar för dimensioneringen av utbildningen. Ämneslärarutbildningen bör koncentreras till färre lärosäten som vart och ett kan erbjuda ett bredare urval av ämnen. Detta kan bidra till mer behovsanpassad dimensionering och motverka att för många utbildas mot ämnen där det finns ett överskott av lärare.
 • Det behövs riktade insatser för att attrahera fler studenter till ämnen där brist finns eller riskerar att uppstå. För naturvetenskapliga ämnen och moderna språk kan det behöva inrättas basår med goda studievillkor eftersom antalet möjliga sökande är betydligt färre än för många andra ämnen. Möjligheten till bättre villkor i studiemedelssystemet bör övervägas.
 • Regeringen bör utreda möjligheten att justera resurstilldelningssystemet så att det blir ekonomiskt hållbart för lärosäten att ge utbildningar inom bristämnen även när studentantalet är litet.
 • Arbetsgivarna, offentliga och privata, måste ta ett större ansvar för lärares löneutveckling, arbetsbelastning och arbetsmiljö. Detta är en förutsättning för att nyrekrytera lärare och se till att befintliga lärare stannar kvar i yrket.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55