Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Förbundet ser mycket positivt på hur principer och formuleringar samordnats mellan Universitets- och högskolrådet och Skolverket. Detta ger goda förutsättningar för en rättssäker hantering av blivande yrkeslärare vid ansökan om lärarlegitimation.

Lärarnas Riksförbund instämmer i bedömningen att lärare i yrkesämnen måste ligga minst en nivå över gymnasieutbildningens nivå i NQF. Förbundet anser också att den pragmatiska lösning man valt för redan antagna lärarstudenter och aktiva lärare i dessa ämnen är klok och rimlig. Dock kan det uppstå problem med rekrytering av nya lärare när det för vissa yrkesämnen ställs krav på kunskaper motsvarande nivå 6, en nivå som vanligtvis uppnås via högskolestudier.

Detta samtidigt som en högskoleingenjörsexamen inom området inte kan ligga till grund för behörighet med mindre än att personen i fråga också bedrivit yrkesarbete inom det aktuella ämnet.