Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

Lärarnas Riksförbund bedömer att arbetsgruppens förslag att begränsningen av förmånstiden med sjukpenning på fortsättningsnivån till 550 dagar ska avskaffas, är bra.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker också förslaget om borttagande av bestämmelsen om att det vid beräkning av dagar i rehabiliteringskedjan ska bortses från dagar i arbetslivsintroduktion. Nödvändiga följdändringar i vissa andra bestämmelser ses som självklara. Eftersom behovet av det arbetsmarknadspolitiska programmet ALI med förslaget kommer att bortfalla anser Lärarnas Riksförbund det rimligt att det från och med 1 januari 2016 inte bör vara möjligt att påbörja deltagande i ALI.

Utredningen bedömer att Regeringen bör följa upp att människor erbjuds en effektiv rehabilitering och stöd för omställning när så behövs. Detta är positivt. Lärarnas Riksförbund anser dock att en förutsättning för att förslagen till förändringar i denna promemoria ska ge optimal effekt, måste vara att bättre utreda och ge förutsättningar för en fortlöpande konstruktiv uppföljning och kontroll av nödvändiga rehabiliteringsinsatser.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55