Moderniserad studiehjälp

Förbundet ställer sig positivt till den föreslagna struktureringen av studiehjälp som innebär att studiebidraget renodlas till enbart ett utbildningspolitiskt stöd utan familjepolitiska tillägg och att det i stället inrättas ett nytt bidrag till gymnasieelever från ekonomiskt svaga familjer samt till gymnasieelever som har barn.

Lärarnas Riksförbund avvisar dock förslaget om att det nya familjepolitiska stödet finansieras genom uppstramningen av studiebidraget från 10 månader till 40 veckor som innebär att bidraget för en gymnasieelev under ett läsår blir 740 kr lägre än för närvarande. Ett av målen för att modernisera studiehjälpen enligt betänkandet är att stimulera den studerande att påbörja och fullfölja en gymnasial utbildning. Lärarnas Riksförbund anser att en sänkning av studiebidraget inte understödjer detta mål och att de föreslagna reformerna bör finansieras genom extra medel och ej genom en omfördelning från det generella till de riktade stöden.

Lärarnas Riksförbund avstyrker även förslaget om att avveckla aktivitetsersättning för gymnasieelever med funktionsnedsättning vid förlängd skolgång och vill påpeka att betänkandet inte tar hänsyn till gruppens begränsade möjligheter på arbetsmarknaden.