För kvalitet – Med gemensamt ansvar

För närvarande finns en osäkerhet hos Försäkringskassans handläggare om när en försäkringsmedicinsk utredning bör ske och hur den ska tolkas. Dessutom saknas ofta kunskap kring nyttan av de försäkringsmedicinska utredningarna, då forskning saknas på detta område.

Lärarnas Riksförbund anser därför i likhet med utredningen att ytterligare forskning och utvärdering gällande effekten av de försäkringsmedicinska utredningarna bör bedrivas.

Lärarnas Riksförbund anser det lämpligt att landstingen ansvarar för de försäkringsmedicinska utredningarna. Landstingens uppbyggnad och kompetens samt geografiska spridning talar för detta.

Förslaget att reglera Landstingens nya ansvar i lag blir med detta åliggande nödvändigt eftersom försäkringsmedicinska utredningar inte kan anses vara hälso- och sjukvård.