Skapa tilltro, SOU 2015:46

Lärarnas Riksförbund ser positivt på förslagen att ge Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) föreslås få ett utökat tillsynsansvar genom generell tillsyn samt att det allmänna ombudet inom socialförsäkringen föreslås flyttas till ISF från Försäkringskassan.

Publicerad

Ökad tillsyn

Lärarnas Riksförbund ser positivt på förslagen då det innebär att ISF får uppgiften att handlägga klagomål från enskilda. Detta möjliggör för individen att inkomma med klagomål på hanteringen av enskilda ärenden till en myndighet som inte är sammankopplad med den myndighet som individen har klagomål på. Idag hänvisas den enskilde till JO och JK samt till myndighetens interna kontroll och kvalitetssystem. Dessa myndigheter kommer att ha en samverkan kring ärenden där behov finns. Förslaget ger till exempel individer som anser att Försäkringskassan brustit i sitt arbete med samverkan inom rehabilitering en större möjlighet att klaga till oberoende part.

Allmänna ombudet

Lärarnas Riksförbund ser positivt på att det allmänna ombudets placering som föreslås flyttas till ISF från Försäkringskassan.

Lärarnas Riksförbund vill uppmärksamma att förslaget innebär en viss risk för individen med två parter som företräder staten på ena sidan och den enskilde ensam på andra sidan. Utredningen bedömer att endast ett fåtal likande situationer kommer att uppstå samt att trepartsförhållande redan råder när det gäller kameraövervakningsmål.

Det är viktigt att förslagna lagändringar på ett heltäckande sätt skyddar individens integritet i klagomålshanteringen, tillsynen samt i det allmänna ombudets arbete. De ändringar som föreslås anser Lärarnas Riksförbund vara nödvändiga.

Lärarnas Riksförbund anser att informationsarbetet om ISFs klagomålshantering är av stor vikt. Det finns en stor risk att enskilda individer tror att ISF omprövar enskilda beslut som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten fattat. Dessa kommer även fortsättningsvis att hanteras i sedvanlig ordning i domstol.

Förslaget innebär en demokrati- och offentlighetsvinst som Lärarnas Riksförbund välkomnar.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55