Försöksverksamhet med lämplighetsprövning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning.

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över ovan rubricerat förslag.

Förbundet tillstyrker förslaget.