Gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Förbundet instämmer i bedömningen att dagens system med mottagandet av nyanlända inte är långsiktigt hållbart då allt fler flyktingar beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund ställer sig dock tveksamt till lagförslaget. För det första anser Lärarnas Riksförbund att ett sådant lagförslag måste föregås av att ge kommunerna tillräckliga förutsättningar att uppfylla sin skyldighet. Detta innebär att staten måste ta ett större ansvar för kommunernas faktiska kostnader. Eftersom bostadsbristen är det huvudsakliga hindret för mottagandet måste regeringen vidta åtgärder för att minska bristen på bostäder, framför allt i kommuner med goda förutsättningar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

För det andra anser förbundet att om förslaget ålägger samtliga kommuner att ta emot nyanlända bör det också innehålla sanktioner för den kommun som av någon anledning inte lever upp sin skyldighet. Lagförslaget innebär i sin nuvarande form att kommuner kan på samma sätt som idag säga nej till flyktingmottagandet vilket riskerar att lagförslaget inte leder till avsedd effekt.

Lärarnas Riksförbund önskar därmed återremittera förslaget för ytterligare omarbetning. Förbundets ståndpunkt är att staten måste ta ökat nationellt ansvar för landets flyktingmottagande. Om samtliga kommuner är skyldiga att dela ansvaret måste tillräcklig statlig finansiering till. Det bör också övervägas sanktioner för den kommun som av någon anledning inte når det tilldelade kommuntalet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55