Betänkandet Rektorn och styrkedjan

De synpunkter som härmed avlämnas ligger i linje med förbundets övergripande målsättning – en nationell kunskapsskola.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund delar utredarens uppfattning:

 • Att rektorer – tillsammans med lärare – är skolans nyckelpersoner.
 • Att lärare och rektorer utgör närstående men olika professioner.
 • Att en förbättrad arbetssituation för skolans nyckelpersoner är en förutsättning för att eleverna ska nå bättre resultat
 • Att det råder förvirring kring innebörden av begreppet ”pedagogiskt ledarskap”
 • Att ju fler nivåer en styrkedja består av, desto större är risken att styrningen blir otät och otydlig
 • Att det är en nationell angelägenhet att bringa ordning i den oreda som råder

Lärarnas Riksförbund avvisar

 • Lärarnas Riksförbund delar inte utredarens uppfattning, att de komplexa problem – vilka utredaren menar kännetecknar rektorers otillfredsställande arbetssituation – går att utbilda bort, vilket innebär att utredarens förslag är otillräckliga.

Lärarnas Riksförbund föreslår

 • Att den som ska utgöra pedagogisk ledare för en skolverksamhet ska vara behörig lärare för de skolformer som finns inom ansvarsområdet.
 • Att regeringen med anledning av det som framkommer i utredningen tillsätter en ny utredning med direktiv att föreslå ett nytt huvudmannaskap för grund- och gymnasieskolan Huvudmannaskapet bör baseras på följande tre beståndsdelar:
  • Staten övertar det samlade finansieringsansvaret för grund- och gymnasieskolor
  • Staten reglerar skolverksamheten på sådan sätt att likvärdiga förutsättningar garanteras.
  • Uppdraget rörande utbildningen riktas direkt till rektor och uppdraget rörande undervisningen riktas direkt till lärare.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55