Förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem

Förbundet anser att övergången mellan olika skolformer ställer höga krav på överlämningen mellan ansvarig personal och vill därför i stor utsträckning bejaka Skolverkets förslag för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan den aktör som lämnar över och den aktör som tar vid ansvaret för enskild elev.

Publicerad

Överlämningen av elev ska ske rättssäkert och på sådant sätt att det främjar elevens framtida kunskapsinhämtning. Det finns en överhängande risk att detta medför en allt för stor dokumentationsbörda samt omfattande krav på administration för läraren. Skolverket eller annan myndighet måste tillse att huvudmannen har fungerande system för att minimera arbetsbelastningen för lärare.

Lärarnas Riksförbund anser att förskoleklassen fullt ut ska integreras i grundskolan och därmed upphöra som egen skolform, i konsekvens med detta anser förbundet att styrdokumenten för förskoleklassen helt ska anpassas till läroplan och kursplaner för grundskolan.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55