Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan

Förbundet ställer sig positivt till förslaget att införa en förstärkt utbildningsgaranti för elever i fristående gymnasieskolor samt till precisering av nuvarande bestämmelser om rätt att fullfölja utbildning hos enskild huvudman.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund instämmer i bedömningen att ett avdrag från elevpengen i den storleksordning som föreslås är skäligt men anser att finansieringsmodellen bör innebära att den ackumulerade summan återbetalas till respektive huvudman efter var femte år förutsatt att garantin inte aktualiserats. Förbundet anser att avdragen ska återinvesteras i skolverksamheten och användas i den undervisning som genererat skolpengen eftersom ansvaret som kommunerna får till följd av förslaget kommer att aktualiseras förhållandevis sällan och innebär obetydliga kostnadsökningar för merparten av kommuner.

Lärarnas Riksförbund anser också att kommunerna bör bli skyldiga till att upprätta en handlingsplan för de fall då skyldigheten aktualiseras.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55