En kommunallag för framtiden

Utgångspunkten för den totalöversyn av kommunallagen som ägt rum är en ramlag som utgår från ett medborgarperspektiv. Denna utgångspunkt bejakas till fullo av Lärarnas Riksförbund.

Förbundet avser att i huvudsak koncentrera sitt yttrande till att omfatta förtroendevalda och anställda i en ny kommunallag, laglighetsprövning, en webbaserad kommunal anslagstavla, en tydligare och bättre reglering av den kommunala organisationen samt en kommunallag i bättre samklang med EU-rätten.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker

  • Att kommunallagen stärks och utformas för att ytterligare reglera frågor om rättssäkerhet och arbetsgivarrollen
  • Att de anställda synliggörs i kommunallagen och att det i lagen anges att det är styrelsen som utser direktören i kommunen eller landstinget.
  • Att direktören ska ha den ledande ställningen bland personalen och även vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
  • Att regler om laglighetsprövning ska finnas kvar och att talerätten utvidgas
  • Att reglerna om verkställighet av kommunala beslut ska skärpas
  • Att den fysiska anslagstavlan ersätts med en webbaserad
  • Att en ny kommunallag är i bättre samklang med EU-rätten