En stärkt yrkeshögskola — ett lyft för kunskap

Förbundet tillstyrker promemorians förslag

Publicerad

Förbundet noterar att behovet av kompetenta lärare, och utbildning för lärarna, skrivs fram tydligare än tidigare. Trots detta står vi fast vid de synpunkter vi lämnade vid införandet av yrkeshögskolan, att begreppet lärare enbart bör användas för personer med pedagogisk examen, övriga utbildare bör gå under någon annan benämning.

Det viktigaste syftet med yrkeshögskolan är bistå arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens. Det innebär både att en individ där ska finna vägar till utveckling och ny kompetens och att arbetsgivarna ska få sina behov av kompetent personal tillgodosedda. Därför krävs att systemet samtidigt är flexibelt och stabilt.

Lärarnas Riksförbunds bedömning är att många av de förslag som lyfts i promemorian kan svara upp emot båda dessa krav. Möjligheten att komplettera behörighet bidrar till exempel till större flexibilitet medan möjligheten att ge fler utbildningsomgångar än idag bidrar till större stabilitet.

Förbundet bejakar förslagen som syftar till att utbildningar som i övrigt liknar varandra ska vara likvärdiga och ha gemensamma antagningskrav. Vi ställer oss också positiva till införandet av ett examensarbete för yrkeshögskoleexamen men vill betona vikten av att dessa är praktiskt inriktade och har en tydlig koppling till momenten för Lärarande i arbete.

Avseende möjligheten att komplettera behörighet finner förbundet det anmärkningsvärt att kommunerna är tvungna att erbjuda kompletterande utbildning för traditionell högskolebehörighet men inte för behörighet till yrkeshögskola. På samma sätt som den som en gång valt ett yrkesprogram har möjlighet att skola om sig mot en akademisk karriär bör den som valt en akademisk inriktning erbjudas möjlighet att omskola sig på en yrkesutbildning. Detsamma gäller naturligtvis den som valt en viss yrkesinriktning men av intresse, eller arbetsmarknadsskäl, vill välja en annan.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55