Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Förbundet ser positivt på förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Förbundet anser att de förtydliganden som det nya förslaget innebär kommer att leda till en mer likvärdig och tydligare arbetsprocess vilket leder till bättre förutsättningar för att få ungdomar att återgå till utbildningen.

Publicerad

Gällande förslag på allmänna råd med kommentarer om vilka lämpliga individuella åtgärder som ska erbjudas vill Lärarnas Riksförbund framföra följande:

Förbundets bestämda uppfattning är att en fullföljd gymnasieutbildning är en förutsättning i dagens samhälle för ungdomars framtida möjligheter till vidare studier eller arbete. För att förhindra att ungdomar riskerar att hamna i utanförskap anser förbundet att hemkommunen bör ta ett utökat ansvar för att samtliga elever börjar och avslutar sin gymnasieutbildning. Åtgärderna ska därmed i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en gymnasieutbildning. För elever som trots allt inte når gymnasieexamen måste det finnas ett tvingande samhällsansvar att sysselsätta dessa ungdomar, antingen genom en annan typ av utbildning eller genom subventionerad arbetspraktik som kommunen ansvarar för. Förbundet anser att de allmänna råden bör påtala detta på ett tydligare sätt.

Vidare anser förbundet att de allmänna råden bör betona vikten av att även förebyggande insatser görs inom ramen för aktivitetsansvaret. Detta innebär att det finns tydliga rutiner för att få information också om de elever som ännu inte omfattas av aktivitetsansvaret men som kan finnas i riskzonen för avbrott i och utanför kommunen. Tidig identifiering av elever som riskerar att hoppa av gymnasieutbildningen och samverkan för tidiga insatser kan förhindra att ungdomar behöver hamna under aktivitetsansvaret. Kommunerna bör därmed utarbeta ändamålsenliga rutiner tillsammans med gymnasieskolor för att få information om elever som har upprepad och betydande frånvaro utan giltiga skäl.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55