Förslag till kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse

Yttrande över förslag till kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse inom ämnena svenska och svenska som andra språk i slutet av årskurs 1 i grundskolan, sameskolan och specialskolan.

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Förbundet välkomnar införandet av kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1. Att elever har en god läsförmåga är avgörande för hur väl de lyckas nå kunskapskraven i alla grundskolans ämnen och även hur de lyckas med fortsatta studier. Det är också av stor vikt att behov av stöd upptäcks tidigt och att insatser sätts in direkt för att förebygga att eleverna senare utvecklar problem med läsförmågan.

Ett sådant kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 kan också leda till ett tydligare underlag för hur huvudmännen lever upp till skollagens krav om elevers rätt till stöd och särskilt stöd.

Lärarnas Riksförbund vill framföra följande angående själva utformningen av för-slag på kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1:

Förbundet uppfattar att kravet om att eleven ”till någon del kan uppmärksamma när det uppstår problem med förståelse i läsningen av ord eller sammanhang och visar det genom att pröva att läsa om och korrigera sig själv” kan vara svårt att uppnå under årskurs 1. Det kan vara mödosamt för en elev i årskurs 1, oavsett om det handlar om en nybörjare eller en mer van läsare, att korrigera sig själv i sin läsning samt att själv uppmärksamma när det uppstår problem.

För en elev i årskurs 1 kan det också redan från början vara svårt att förstå ord i text i dess sammanhang. Att läsa om ordet kanske inte ger mer förståelse utan eleven behöver läsa om hela sammanhanget vilket blir svårt när eleven måste anstränga sig med att ta sig igenom enstaka ord.

För övrigt har förbundet inga invändningar mot förslaget och anser att förslaget är utformat på ett sätt som ger stöd för lärare att både bedöma och utvärdera elevernas kunskaper. Det ger också stöd för lärare att identifiera de elever som är i behov av extra stöd men även de som är i behov av extra utmaningar.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55