Skolverkets förslag till allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Lärarnas Riksförbund är positivt till förändringarna i skollagen, men tycker att det är oerhört viktigt att den nödvändiga kompetensutvecklingen är finansierad fullt ut.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag.

Förbundet har redan uttalat sig positivt till de ändringar i skollagen som genomförs den 1 januari 2016 i syfte att stärka utbildningen för nyanlända elever. Lärarnas Riksförbund anser att de föreslagna allmänna råden är tydliga och bör utgöra ett gott stöd för arbetet på både huvudmanna- och skolnivå.

Skolverket bedömer i sin konsekvensbeskrivning att de allmänna råden i sig inte bör medföra några ytterligare kostnader. Ändringarna i skollagen genomförs för att utbildningen av nyanlända inte har fungerat tillfredsställande. Detta syns bland annat i att dessa elever ofta har svårt att nå uppsatta mål, till exempel genom att utgöra en orimligt stor andel av de elever som inte har fullständiga betyg från både grund- och gymnasieskolan.

De föreslagna ändringarna innebär att kompetensnivån behöver höjas hos huvudmännen, på den administrativa nivån, hos rektorerna och hos lärarna. En mer individuell hantering och bedömning av varje elev är också tidskrävande. Kompetensutveckling och individuella bedömningar kommer därför med största säkerhet innebär att ytterligare resurser måste tillföras.

Ur detta perspektiv anser Lärarnas Riksförbund att det är oerhört viktigt att denna ambitionshöjning också är finansierad fullt ut. Resursfördelning är alltid en fråga om prioriteringar men vare sig på huvudmanna- eller skolnivå ska olika elever med tydliga behov behöva ställas emot varandra.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55