Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget.

Lärarnas Riksförbund har länge uttryckt önskemål om fler lektorer i skolan. En förutsättning för detta är att det finns personer med både lärarexamen och forskarutbildning.

I förslaget anges ett antal ämnen som ska prioriteras, det är Lärarnas Riksförbunds bestämda uppfattning att det finns fler ämnen som bör prioriteras, bland annat moderna språk.

Förbundet vill också betona behovet av forskarutbildning för redan yrkesverksamma lärare. Det behöver etableras ämnesdidaktiska centra för samtliga skolämnen/ämnesområden med ansvar för forskarskolor samt kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare.