Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Lärarnas Riksförbund välkomnar att staten genomför en satsning på höjda lärarlöner. Det är långt kvar till att lärares löner är i nivå med jämförbara grupper, men denna satsning är ett steg på vägen.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker:

  • Att lönesatsningen genomförs.
  • Att Skolverket administrerar satsningen.
  • De kriterier som ligger till grund för löneökningarna. Förbundet har dock synpunkter på de kommentarer som kompletterar kriterierna.

Lärarnas Riksförbund avstyrker

  • Att andra personalkategorier än lärare och förskollärare i förskoleklass, lärare i grundskola (inklusive fritidshem), grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola omfattas av satsningen. Ifall regeringen trots detta avser att öppna upp för andra grupper finns ingen orsak att utelämna lärare i till exempel vuxenutbildning och svenska för invandrare samt studie och yrkesvägledare.
  • Den föreslagna regleringen av medellöneökning. Förbundet anser i stället att de individuella löneökningarna för lärarna ska kunna variera mellan 3 500 och ett lägre belopp än det föreslagna 2 500 kr, vilket skulle kunna medföra att ett större antal lärare kan komma i fråga för löneökning.

Lärarnas Riksförbund kräver att:

  • Genomförandeprocessen hos respektive huvudman ska hanteras i sedvanlig ordning enligt MBL.
  • Regeringen snarast återkommer med förslag på hur lönesatsningar för andra grupper kan utformas. Förbundet vill betona vikten av att studie- och yrkesvägledare och lärare i vuxenutbildningen stärks lönemässigt som grupp och individuellt ges möjlighet till en god löneutveckling.
  • Huvudmännen följer regeringens avsikt, att löneökningarna ska vara tills vidare och utgöra fast kontant lön.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55