Mål och myndighet - En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

Betänkande, SOU 2015:86

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslagen som presenteras i remissen men anser att de måste bli mer konkreta för att verkligen kunna få en faktisk påverkan på jämställdheten. Detta gäller alla förslag som presenteras men i synnerhet delmål 3. Lärarnas Riksförbund tillstyrker att en jämställd utbildning ska finnas med som ett eget delmål men att det måste bli mer specifikt. Därför anser förbundet att förslaget ska remitteras för vidare beredning.

Publicerad

Skolan är essentiell för jämställdheten

Lärarnas Riksförbund anser precis som utredningen uttrycker att skolan har en viktig uppgift när det kommer till att motverka traditionella könsmönster och för att aktivt främja jämställdhet. Utbildning är även centralt för att kvinnor och män ska kunna nå ekonomisk jämställdhet eftersom en könssegregerad arbetsmarknad hänger ihop med könssegregerade studieval. Ett jämställt och likvärdigt samhälle börjar i en jämställd och likvärdig skola.

Sammanhållen styrning av jämställdhetspolitiska insatser

För att stärka likvärdigheten och jämställdheten i svensk skola anser Lärarnas Riksförbund att staten måste ta ett större ansvar. Förbundet anser att staten på ett mer effektivt och enhetligt sätt skulle kunna stärka jämställdheten och likvärdigheten i utbildningen i grund- och gymnasieskolan, än vad enskilda kommuner kan göra.

Jämställd utbildning som eget delmål

Lärarnas Riksförbund stödjer utredningens förslag om att införa jämställd utbildning som ett eget delmål för jämställdhetspolitiken och att utbildningens egenvärde därmed betonas. Däremot tycker förbundet att målet inte är tillräckligt specifikt formulerat.

Införandet av en jämställdhetsmyndighet

Lärarnas Riksförbund motsätter sig inte ett införande av en jämställdhetsmyndighet men anser att det är viktigt att det, som utredningen föreslår, ska vara skolmyndigheterna som hanterar uppdrag om jämställdhet i skolan.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55