Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Betänkande, SOU 2015:81

Lärarnas Riksförbund instämmer i att det bör införas obligatorisk skolstart vid sex års ålder, att det bör införas en förlängd skolplikt med högst ett läsår inom ramen för grundskolan och att det bör vara obligatoriskt för huvudmannen att erbjuda lovskola för elever i grundskolan.

Lärarnas Riksförbund avvisar utredarens bedömning att förskoleklassen ska vara obligatorisk och kvarstå som egen skolform. Vidare avvisar förbundet att det ska vara upp till den enskilde eleven i grundskolan att avgöra om han eller hon vill delta i lovskola. Det bör istället vara upp till elevens vårdnadshavare att avgöra i samråd med rektor, lärare och elev.

Lärarnas Riksförbund föreslår att den nuvarande förskoleklassen upphör som egen skolform och integreras fullt ut i skolan. Det innebär att en ny årskurs 1 införs i grundskolan som därmed blir tioårig. Det innebär också att den garanterade undervisningstiden i ett förlängt lågstadium bör öka med minst 630 timmar.

Vidare föreslår förbundet att de som ska vara behöriga att undervisa i ett förlängt lågstadium måste vara legitimerade lärare och uppfylla de behörighetskrav som gäller för undervisning i årskurs 1-3 idag eller nya behörighetskrav för en ny årskurs 1.
De legitimerade förskollärare som idag undervisar i förskoleklassen bör erbjudas en statligt finansierad kompletterande lärarutbildning för att kunna bli behöriga för undervisning i en ny årskurs 1. Viss fortbildning till de som idag är behöriga lärare i lågstadiet kan också behövas för att dessa ska bli bättre rustade att undervisa sexåringar.

Lärarnas Riksförbund föreslår att den förlängda skolplikten i första hand bör gälla inom ramen för grundskolan men att regeringen bör avvakta med eventuellt beslut om den också ska kunna fullgöras på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan till dess Gymnasieutredningen lagt sina förslag. Vidare anser förbundet att syftet med förlängd skolplikt i första hand ska vara att eleven ska nå godkänt i alla grundskolans ämnen, inte bara i de som räcker för behörighet till ett yrkesprogram i gymnasieskolan.

Slutligen föreslår Lärarnas Riksförbund att införandet av ett obligatoriskt erbjudande från huvudmannen om lovskola implementeras så att den ger de lokala parterna goda förutsättningar att utforma lovskolan på det enskilda skolorna med hänsyn till befintliga centrala avtal när det gäller arbetstider för lärare.

Dessutom presenterar Lärarnas Riksförbund ett antal punkter som de särskilt vill framhålla. De går att läsa i det kompletta remissvaret uppe till höger på sidan.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55