Ökad insyn i fristående skolor

Betänkande, SOU 2015:82

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslagen i remissen men kan se brister som måste beaktas.

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslagen i remissen och anser att införandet av offentlighetsprincipen i fristående skolor är en mycket viktig åtgärd för att stärka elevers, lärare och studie- och yrkesvägledares rättigheter i dessa skolor.

Förslaget garanterar fortfarande inte tillräcklig insyn i friskolornas ekonomi.

De administrativa kostnaderna kommer att öka för de fristående skolorna.

Skolpersonalens meddelarfrihet måste stärkas ytterligare.