Plats för nyanlända i fler skolor

Betänkande, SOU 2016:9

Lärarnas Riksförbund tillstyrker samtliga förslag i remissen.

Att dessa förslag var de bästa möjliga givet de premisser som utredaren hade, visar tydligt att det svenska skolsystemet inte är konstruerat för att motverka segregation, främja likvärdighet och stimulera heterogena elevgrupper. Valfriheten, närhetsprincipen och decentraliseringen av skolsystemet har gjort det svårt för skolan att klara den utmaning som flyktingsituationen innebär.