Vissa timplanefrågor

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker under vissa förutsättningar den föreslagna utökningen av undervisningstiden för matematikämnet i grundskolan och motsvarande skolformer.

Förbundet ställer sig dock frågande till varför ett särskilt förslag om utökning av matematikämnets undervisningstid remitterats innan det aviserade förslaget om en stadieindelad timplan för grundskolan. Det gör det svårare att värdera det nu remitterade förslaget och dess konsekvenser ur ett helhetsperspektiv.

Lärarnas Riksförbunds tillstyrkande gäller därför under förutsättning av att regeringen snarast återkommer med ett förslag till stadieindelad timplan samt i vilken utsträckning ett sådant förslag beaktar förbundets uppfattning om hur en stadieindelad timplan bör utformas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55