Välja yrke

Betänkande SOU 2015:97

Förbundet välkomnar att staten har lyft gymnasieskolan och dess yrkesutbildningar till en prioriterad fråga och gör satsningar för att höja yrkesutbildningarnas status och kvalitet.

Publicerad

Förbundet anser att många av de förslag som lyfts i promemorian kan bidra till att dels, öka antalet sökande till yrkesutbildningen och dels att fler fullföljer utbildningen till examen. Dock anser förbundet att dessa förslag bör vara en del av en bredare strategi. Att förbättra kvaliteten i utbildningen kräver även strukturförändringar i själva yrkesprogrammen och förbundet förutsätter att Gymnasieutredningen i sitt slutbetänkande kommer att presentera sådana åtgärder. Förbundet vill hänvisa till antologin Kompetens för framtiden – Så lyfter vi yrkesutbildningen där förbundet i sitt kapitel presenterar förslag på strukturförändringar som kan öka elevernas motivation att välja och fullfölja utbildningen.

Enligt yrkesprogramsutredningen kan en bättre matching mellan ungas val av utbildning och arbetsmarknadens efterfrågan grovt sett åstadkommas på två sätt: antingen genom dimensionering eller genom att öka yrkesprogrammens attraktivitet. Lärarnas Riksförbund vill påpeka att det ena alternativet inte utesluter det andra utan det krävs en balans i diskussionen. Utredningen har valt att utgå enbart från attraktivitetsperspektiv och har tyvärr inte tagit ställning till problematiken med överetablering av gymnasieskolor som på många håll har lett till minskad kvalitet i utbildningen.

Lärarnas Riksförbund lämnar även en sammanfattning av sina ställningstaganden. De finns att läsa i det kompletta remissvaret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55