Utvecklad ledning av universitetet och högskolor

Betänkande, SOU 2015:92

Förbundet anser att flera av förslagen, till exempel om en tydligare linjestyrning, hotar den tradition av kollegialt styre, akademisk frihet och professionellt inflytande som präglat svenska universitet och högskolor. Detsamma gäller förslaget om sekretess kring rektorstillsättningar.

Lärarnas Riksförbund avstår från att kommentera de konkreta förslagen i betänkandet, förutom på tre punkter:

Förbundet instämmer i förslagen:

  • Att regeringen bör inleda en översyn av finansieringssystemet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
  • Att regeringen vidtar åtgärder för att öka basanslagets andel av den totala statliga forskningsfinansieringen.
  • Att regeringen instruerar statliga forskningsfinansiärer att minska kraven på samfinansiering av forskningsprojekt.