Ökade möjligheter till modersmåls­undervisning och studiehandledning på modersmål

Delbetänkande, SOU 2016:12

Lärarnas Riksförbund konstaterar att förslagen berör juridiskt komplexa frågor samtidigt som remisstiden är kort, vilket försvårar möjligheten till en djupare analys. Av den anledningen berör därför Lärarnas Riksförbunds yttrande i första hand vad förbundet anser vara de mest angelägna delarna av förslagen.

Lärarnas Riksförbund vill kraftfullt markera att förbundet principiellt motsätter sig att utbildning inom skolväsendet ska få läggas ut på entreprenad. De aktörer som bedriver och ansvarar för skolverksamhet, det vill säga huvudmännen, är de som fullt ut ska utföra den utbildning de har ansvar för. Det har också visat sig finnas stora problem med entreprenadundervisning inom speciellt SFI, gymnasial yrkesutbildning och gymnasial vuxenutbildning, bland annat genom att aktörer pressar priser för att vinna en upphandling och därigenom försämrar kvaliteten i utbildningen. Förbundet vill framhålla att det är oroväckande att man från politiskt håll verkar allt öppnare för sådana kortsiktiga lösningar som riskerar innebära sänkta ambitioner för elevernas utbildning.

Förbundet anser också att det inte finns några skäl att tro att entreprenadlösningar kommer avhjälpa den lärarbrist som råder för vissa lärarkategorier såsom inom modersmål, svenska som andraspråk och SFI. Att öppna upp för fler entreprenadlösningar skulle tvärtom riskera minska huvudmännens incitament att rekrytera lärare och därigenom försvåra möjligheterna att garantera att undervisningen sker på ett kvalitetsmässigt betryggande sätt.

Lärarnas Riksförbund anser vidare att det kanske största problemet med entreprenadlösningar inom skolsystemet är att de skapar otydligheter i systemet om var ansvaret för utbildningen i praktiken ligger. Sverige har redan fått kritik av bland annat OECD för att ha ett utbildningssystem med oklara ansvarsförhållanden vilket är negativt för kvaliteten. Lärarnas Riksförbund anser att det är individen som ska välja sin utbildningsanordnare, inte att valet i praktiken ska göras av skolhuvudmannen genom en entreprenadlösning.

Lärarnas Riksförbund anser också att förslagen i utredningen är otillräckligt underbyggda och att utförligare resonemang hade behövts i konsekvensavsnittet. Det gäller särskilt principiellt viktiga frågor såsom risken för att en ny skolmarknad kan uppstå när det gäller modersmålsundervisning och studiehandledning, risken för att skolhuvudmännen använder det nya regelverket som ursäkt för att minska sina egna kostnader, konsekvenserna för likvärdigheten och skolsystemet som helhet samt konsekvenserna för berörda lärare.

Mot bakgrund av ovanstående framför Lärarnas Riksförbund ett antal synpunkter på förslagen delbetänkandet. De finns att läsa i remissvaret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55