Svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå och utveckling av nationella delkurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Skolverket, framtagande av ny kursplan

Lärarnas Riksförbund tillstyrker de framtagna kursplanerna med undantag för följande synpunkter:

  • I den muntliga delen nämns inte ordet "retorik". Förbundet anser att det är lämpligt att det införs något som kan benämnas "retoriska begrepp och hjälpmedel".
  • Förbundet anser att det måste klargöras vilka syften eller perspektiv som avses när det gäller att "analysera skönlitteratur för olika syften"
  • I delkurs 3 anser förbundet att ordet "flyt" borde bytas ut mot "ledigt" .
  • I delkurs 3 anser förbundet att ordet "begripligt" bör bytas ut mot "förståelig".

Lärarnas Riksförbund har arbetat fram remissvaret i samarbete med ämnesforumet för svenska.