Statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:147)

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget.