Allmänna råd med kommentarer om prövning

Skolverkets förslag

Lärarnas Riksförbund välkomnar att Skolverket tar fram allmänna råd om hanteringen av prövningar och instämmer i stort med förslaget.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund anser att de allmänna råd som riktar sig till rektorn bör skärpas så att det tydligt framgår att rektorn bör ge lärarna tid och förutsättningar för planering, genomförande och efterarbete av prövningar, inte bara se till att det finns rutiner som det nu står i förslaget (punkten 6).

Det bör vidare skrivas fram att huvudmannen eller rektorn inte bör ställa krav på dokumentation och information utöver vad som är absolut nödvändigt för att leva upp till regelverket kring prövningar.

I en färsk undersökning från Lärarnas Riksförbund om hur lärarna i grundskolan ser på dokumentationskraven (Viktig dokumentation eller onödigt krångel, 2016) framgår bland annat att många lärare uppfattar att man i dag överdokumenterar för att ”hålla ryggen fri” och att lärarnas tidsbrist är den största anledningen till bristande dokumentation. Det är därför viktigt att de allmänna råden inte bidrar till en ökad dokumentationsbörda för en redan pressad yrkeskår.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55