Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Förslag om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter, UHRFS 2013:4

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget.