Långtidsutredningen 2015

Huvudbetänkande, SOU 2015:104

Lärarnas Riksförbund instämmer i flertalet av de slutsatser som framhållits i betänkandet. Långtidsutredningen målar upp en tydlig bild av utbildningens betydelse för Sveriges framtida välfärd och utveckling. Utbildningens vikt för ekonomisk och socialt hållbar framtid är tydlig i alla delar av utredningen.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund vill särskilt framhålla följande av betänkandets slutsatser:

  • De sjunkande kunskapsresultaten hos skoleleverna innebär ett hot både ur sysselsättnings- och produktivitetsperspektiv. Att höja kunskapsnivåerna hos befolkningen är det absolut viktigaste och högst prioriterade området för Sverige inför framtiden.
  • Grundläggande färdigheter som att kunna räkna, läsa skriva och tala är de faktorer som har störst inverkan på en persons produktivitet och det är svårt att etablera sig på arbetsmarknaden utan dessa. Ju tidigare insatser som sätts in för att reparera luckorna i dessa grundläggande färdigheter desto bättre.
  • Det finns goda skäl att förtydliga ansvarsförhållanden hos förvaltningen av den offentliga sektorn. Långtidsutredningen använder sjukvården som exempel men Lärarnas Riksförbund vill framhäva skolan. Där det är viktigt att kunna anpassa organisationen av skolan till nya förutsättningar liksom att kunna möjliggöra en mer likvärdig och förutsägbar tillämpning av regelverket över hela landet.
  • För att möjliggöra och förenkla omställningen av arbetsmarknaden krävs utbildning där utbildningssystemet måste vara flexibelt och ha hög kapacitet.
  • Det uppstår stora problem i samhället när det inte går att rekrytera utbildad personal inom välfärdsområdet. Lärarnas Riksförbund vill lyfta fram att relativlönerna måste höjas för lärare och att det lönemässigt ska vara attraktivt att såväl välja yrket som att stanna kvar i detsamma.

Remissvaret presenterar även sammanfattande kommentarer till huvudbetänkandets Bilaga 5 - Utbildning för framtidens arbetsmarknad. Dessa kommentarer går att läsa i remissvaret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55