Utbildning på sjukhus eller institution knuten till sjukhus

Förslag till Skolverkets allmänna råd med kommentarer

Lärarnas Riksförbund anser att de allmänna råden ger en god bild över verksamheten som ska bedrivas och vill därmed i huvudsak tillstyrka förslaget.

Publicerad

Förbundet anser dock att det finns vissa delar som behöver tydliggöras eller lyftas fram mer.

Rollfördelningen för elever och lärare mellan sjukhus och den kommun som har anordnaransvar behöver tydliggöras och i vissa fall skärpas.

Det behöver säkerställas att elev/patient vid långvarig sjukhusvistelse får undervisning av en sjukhuslärare med rätt kompetens för verksamheten. Det ställer krav på ett utbyggt samarbete mellan närliggande skolor och sjukhus och förbundet anser att samtliga sjukhuslärare ska knytas till närliggande skola. Det bör även övervägas på vilket sätt fjärrundervisningen ska utgöra ett stöd i verksamheten.

Sjukhusläraren behöver under perioder finnas i en kollegial miljö med andra legitimerade och behöriga lärare och det måste tydligare framgå på vilket sätt sjukhusläraren ska få tillgång till relevant fortbildning. Vid förbundets kontakter med sjukhuslärare framgår det att den ämnesdidaktiska fortbildningen är eftersatt.

Förbundet anser att det är positivt att elevens/patientens behov av särskilt stöd lyfts fram i de allmänna råden, men anser att det saknas tillräckligt tydliga råd för hur detta stöd ska säkerställas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55