Höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Förslag till Skolverkets föreskrifter om statsbidrag

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslaget men vill se vissa ändringar och förtydliganden.

Förbundets synpunkter:

  • Lärarnas Riksförbund föreslår att texten i det avslutande stycket i konsekvensbeskrivningen del A 1 ändras till: "genom att föreskriva om en definition av begreppet 'uppgifter som hör till undervisningen', som anges i 8 § bedömer Skolverket att huvudmännen får ett ökat stöd i sin bedömning av vilka lärare som ska omfattas av löneökningarna".
  • Förbundet kräver att Skolverket tar fram en definition av begreppet "andra uppgifter av pedagogisk natur".
  • Lärarnas Riksförbund bejakar att rekvirering av medel ska göras digitalt och instämmer i Skolverkets bedömning av de positiva konsekvenser detta får för möjligheten till uppföljning.

Förbundet har följande synpunkter på föreskriften 5 §:

  • Punkt 3: huruvida han eller hon har lärarlegitimation eller i förekommande fall förskollärarlegitimation.
  • Punkt 9: För lärare/förskollärare i förskoleklass/förskola samt för fritidspedagoger kan inget ämne anges.
  • Punkt 10: Ett förtydligande av vad som avses med "nivå" i skolväsendet? Är det "stadier" i grundskolan och motsvarande skolformer som avses bör detta förtydligas.

Bakgrunder till förbundets synpunkter finns att läsa i remissvaret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55