Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitets­ersättningen

Promemoria, Ds 2016:5

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i stort förslagen till förändringar i Socialförsäkringsbalken som Socialdepartementet föreslår.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker att en försäkrad som haft nedsatt arbetsförmåga under minst ett år ska kunna behålla aktivitets-ersättningen under högst sex månader i samband med studier. Dock bör det finnas ett tydligt syfte i samband med studierna att öka möjligheterna till att erhålla anställning efter avslutade studier.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget om att försäkrad som prövar att arbeta med vilande sjukersättning ska kunna få ett belopp motsvarande 25 procent av den vilande sjukersättningen under de föreslagna 24 månaderna, i stället för som nu 12 månader.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker även den föreslagna uppföljnings-förenklingen, så länge hänsyn tas till Inspektionen för Socialför-säkringens synpunkter, nämligen att en ny bedömning i vissa fall görs för att undersöka arbetsförmågan på nytt.

Mer kommentarer finns att läsa i remissvaret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55