Ändringar i fråga om syssel­sättning för asylsökande och kommunplacering av ensam­kommande barn

Promemoria, Ds 2016:21

Lärarnas Riksförbund bejakar förslaget om begränsning av möjligheten för en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn att placera barnet i ett boende i en annan kommun

Publicerad

Lärarnas Riksförbund instämmer i bedömningen att det finns ett ökat behov av tidiga insatser för asylsökande. Däremot anser förbundet att Migrationsverkets ansvar för att asylsökande får tillfälle att delta i svenskundervisning bör fortgå. Förbundets ståndpunkt är att staten måste ta ökat nationellt ansvar för svenskundervisningen i syfte att säkerställa likvärdigheten i utbildningen.

Lärarnas Riksförbund vill betona att etableringen av asylsökande och nyanlända i samhällslivet huvudsakligen bör vara statens ansvar.

Att förlägga en del av ansvaret för svenskundervisningen till studieförbunden innebär en ökad börda för studieförbunden. Det är därmed av största vikt att studieförbunden får ökade resurser. Satsningen Svenska från dag ett behöver utökas.

Migrationsverkets uppgift att ge asylsökande tillfälle att delta i informationsinsatser ställer höga krav på den som ska förmedla samhällsinformationen. Lärarnas Riksförbund anser därför att det bör vara utbildade och behöriga lärare med erfarenhet av vuxenutbildning som ska hålla i kurserna. Genom att anordna informationsinsatserna inom ramen för SFI kommer det även vara möjligt att upprätthålla likvärdigheten i den utbildning som ges.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55