Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbe­dömning

Betänkande, SOU 2016:25

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. Förbundet anser att många av de förslag som lyfts i betänkandet kan bidra till ett effektivare och tillförlitligare system för bedömning, uppföljning och utvärdering av elevers kunskaper med minskad administrativ börda för lärare. Förbundet vill dock betona att staten måste ta fortsatt ansvar och vidta ytterligare åtgärder för en minskad arbetsbelastning för lärarna.

Lärarnas Riksförbund anser att nationella prov har en mycket viktig funktion i det svenska skolväsendet eftersom de ger förutsättningar för en mer likvärdig bedömning och betygssättning. Trots en övervägande positiv syn på proven anser förbundet att de nationella proven och delproven måste begränsas i omfattning och antal och att de skyndsamt ska digitaliseras.

  • Förbundet tillstyrker förslaget om att renodla syftet med de nationella proven och att detta syfte är att stödja betygssättningen.
  • Förbundet tillstyrker en digitalisering av de nationella proven med framhåller att en kortad tidsplan är angelägen med tanke på lärarnas arbetsbörda. Förbundet framför krav på att de digitala proven i full skala bör införas senast hösten 2020.
  • Förbundet tillstyrker att nationella prov i årskurs 3 ersätts med obligatoriska nationella bedömningsstöd. De nationella bedömningsstöden bör vara digitaliserade vid samma tidpunkt som de nationella proven.
  • Förbundet tillstyrker att nationella prov i NO- och SO- ämnen i årskurs 9 ersätts av frivilliga betygsstödjande nationella bedömningsstöd.
  • Förbundet tillstyrker att de nationella proven i gymnasieskolan ska vara obligatoriska i den högsta avslutande kursen.
  • Förbundet tillstyrker att de övriga nationella prov som utredningen föreslår ska vara kvar, är kvar.
  • Förbundet ställer sig med en viss reservation bakom förslaget om att spela in muntliga delprov. Förbundet ser en risk att detta blir tidskrävande och påpekar vikten av att lärarens arbetstid används på bästa möjliga sätt.
  • Förbundet tillstyrker utredningens förslag om ett nytt system för nationell kunskapsutvärdering (NKU).

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55