Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning

Universitetskanslersämbetets rapport 2015:25

Utifrån nedan anförda synpunkter ställer sig förbundet tveksamt till att dessa områden ska betonas i de olika lärarutbildningarna på det sätt som UKÄ föreslår. Förbundet anser också att ett ensidigt fokus på mäns våld mot kvinnor är lite märkligt då barn far illa av allt våld som förekommer i nära relationer, oavsett hur familjekonstellationen ser ut.

För skolan är mänskliga rättigheter samtidigt ett innehåll i verksamheten och en av orsakerna till att det alls bedrivs undervisning. Det är därför glädjande att rapporten kommer fram till att detta område tycks hanteras på ett bra sätt i de flesta lärarutbildningar.

När det gäller våld mot barn och mäns våld mot kvinnor, anser förbundet att det dels saknas en analys och beskrivning av hur behovet av kompetens på detta område bör lyftas fram i just lärarutbildningen. Alla som arbetar i skolan har en skyldighet att anmäla om man misstänker att ett barn far illa, detta gäller såväl om barnet själv utsätts för våld eller på annat sätt lever i en miljö som är skadlig. Kunskap om anmälningsplikten och "signaler" om att ett barn far illa måste därför finnas hos all skolpersonal, det är därmed i första hand skolledningens ansvar att se till att alla anställda återkommande uppdateras på detta område.

Det faktum att områdena tas upp mer i utbildningar till läkare och socionom än till lärare speglar att yrkena har olika uppdrag och olika karaktär. I rapporten konstateras att blivande lärare lär sig mer om hur man hanterar mobbning och trakasserier i skolan än om våld i hemmet, något som är helt rimligt.