Jämställda pensioner?

Skrivelse, Ds 2016:19

Lärarnas Riksförbund välkomnar att frågan om pensionsgapet lyfts och utreds. Förbundet vill understryka att resultatet av analysen inte förändrar de bakomliggande skälen till gapet som finns i förvärvslivet. Om eventuella kortsiktiga lösningar skall göras måste effekten av dessa övervägas mot ett intensivt och långsiktigt arbete med kvinnors löner inom alla yrken och sektorer på arbetsmarknaden.

Publicerad

Skrivelsen analyserar pensionsgapet mellan män och kvinnor. En risk är att arbetsbelastningen orsakar att lärare lämnar yrket så tidigt som möjligt trots de konsekvenser de får på pensionen. Lärarnas Riksförbund kan tydligt se att sjukskrivningar ökar i skolans tidigare år. Med tanke på dessa arbetsmiljömässiga förhållanden måste många frågor knytas samman för att bidra till ett längre hållbart arbetsliv.
Tjänstepensionerna har gått från förmånsbestämda system till avgiftsbestämda. Detta innebär också att deltid under karriären samt en långsam löneutveckling ger negativ effekt för kvinnor. Parterna behöver gemensamt diskutera frågan om hur framtida avtal skall verka för att pensionsgapet minskar.
Förbundet välkomnar en förenkling av förfarandet att överföra premiepension till make. Det ger familjerna möjlighet att själva kompensera för de konsekvenser som eventuellt deltidsarbete innebär. Det som inte analysen tittar på är risktagande och möjlighet till högre tillväxt på premiepensionen. Har en individ högre inkomst kan större risker tas med dessa pengar än vad individer i en motsatt situation kan. Eftersom män har högre löner än kvinnor borde även detta synas i pensionsgapet.

I Pensionsmyndighetens analys föreslås att pensionsrätt för studier tas bort och att värdet av detta läggs på utökad barnårsrätt från dagens fyra år till fem år samt en förhöjning av beräkningsgrunden för jämförelseinkomsten. Lärarnas Riksförbund anser att förslaget får en motsatt verkan för våra medlemmar. Många lärare går sin utbildning senare i livet och kommer av den anledningen inte ha lika många år inom yrket som andra akademiker där akademiska studier ligger i nära anslutning till avslutat gymnasium. Förbundet har tidigare konstaterat att utbildning till lärare inte lönar sig om jämförelser görs med andra likvärdiga grupper. Att lägga ett borttagande av studierätter till detta faktum skulle innebära ytterligare ett incitament för studenter att inte välja lärarbanan. Likaså samspelar förslaget inte med konjuktursvängningar där många individer periodvis tvingas in i studier och omställning. Ett livslångt lärande blir inte lika intressant för individen.

Lärarnas Riksförbund verkar för att genom partsarbete underlätta för nyanlända lärare att uppnå legitimation och på så sätt snabbt etablera sig på arbetsmarknaden. Många av dessa individer kommer att ha små möjligheter att uppnå en god pensionsnivå i jämförelse med sina nya lärarkollegor i Sverige. Samma risker finns för långtidsarbetslösa unga individer som allt senare kommer ut på arbetsmarknaden och allt senare etablerar sig inom ett yrke.

Läraryrket är ett kvinnodominerat yrke. Jämställdhetsfrågan för lärare handlar om att uppvärdera läraryrket lönemässigt till nivåer med andra jämförbara/likvärdiga manliga yrkesgrupper. Likaså bidrar förbättrade karriärmöjligheter sammankopplade med löneförhöjningar till att pensionsfrågan för lärare förändras positivt. Nationell samling för skolan är en god början till att minska pensionsgapet men den statliga satsningen behöver fortsätta för att önskad långsiktig effekt skall uppnås.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55