Regional indelning - tre nya län

Betänkande, SOU 2016:48

Lärarnas Riksförbund föreslår att:

Publicerad

Förbundet väljer att i huvudsak koncentrera synpunkterna till aspekter som rör skolan som verksamhet och organisation, kopplat till det uppdrag kommittén har.

Indelningskommitténs inriktningsarbete med förslag till färre men starkare regionala institutioner finner förbundet riktig.

Lärarnas Riksförbund vill påpeka vikten av att Indelningskommittén inför sitt slutbetänkande nogsamt följer Skolkommissionens arbete. Det vore högst rimligt att Indelningskommittén öppnar för att på ett övergripande plan även belysa skolans behov i slutbetänkandet. I delbetänkandet nämns inte skolan, trots direktivens skrivning om medborgarnas och näringslivets behov rörande bland annat utbildning.

Lärarnas Riksförbund har sedan 2008 aktivt arbetat för en förändring av ansvarsfördelningen mellan stat och kommun gällande skolan. I detta arbete har förbundet hävdat avsaknaden av en statlig regional nivå med tydliga kvalitetsgaranterade uppgifter, såsom resursfördelning, kompetensförsörjning, dimensionering etc. Detta oavsett om själva huvudmannaskapet för skolan övergår i statlig regi eller förblir kommunalt.

Trots lydelserna i kommitténs direktiv anser förbundet att kommissionen svårligen kan undvika att hantera ansvarsfördelningen inom skolans område, givet det tydliga arbete i denna riktning som bedrivs av Skolkommissionen, samt det politiska tryck som finns på att genomföra långtgående förändringar i skolans organisation.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55