Validering med mervärde

Promemoria, Ds 2016:24

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak utredningens förslag

Publicerad

Förbundet har länge hävdat att möjligheten till validering måste tas till vara på ett bättre sätt än idag. I dagens samhälle finns stora möjligheter att lära sig och utveckla förmågor även utanför det reguljära utbildningssystemet. På sina håll ifrågasätts därför krav på formell utbildning och formella meriter till förmån för att studiesamordnare och arbetsgivare ska göra bedömningar av sökandes kunskap och kompetens. Ett sådant system riskerar att inte vara rättssäkert och att andra förmågor bedöms istället för de efterfrågade. Därför välkomnar Lärarnas Riksförbund utredningens ambition att klargöra var detta ansvar ska ligga och vilka definitioner som ska användas.

Förbundet anser att det är positivt att valideringsprocessen för yrken inom hälso- och sjukvården analyserats, men förbundet saknar motsvarande analys för yrkesverksamma inom skolan. I detta sammanhang vill förbundet särskilt lyfta valideringen av yrkeslärare.

Lärarnas Riksförbund instämmer i att en effektiv valideringsprocess är något som är samhällsekonomiskt lönsamt, däremot är det uppenbart att det kommer att uppstå kostnader vid valideringstillfället. Förbundet kan därmed konstatera att förslaget inte är kostnadsneutralt för utförarna utan måste finansieras fullt ut.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55