En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Promemoria

Lärarnas Riksförbund välkomnar att ett förslag till slut kommit om en stadieindelad timplan för grundskolan. Förbundet har under lång tid efterfrågat detta, inte minst mot bakgrund av behovet att skapa bättre förutsättningar för likvärdig och god undervisning som kan bidra till att höja kunskapsresultaten i grundskolan.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker

 • att en stadieindelad timplan för grundskolan och motsvarande skolformer införs och delar i huvudsak den argumentation som framförs i promemorian
 • att begreppen låg-, mellan- och högstadiet återinförs i skollagen
 • att 105 timmar flyttas från Elevens val till matematik i högstadiet
 • att ämnet teknik får egen tid i timplanen på samtliga stadier
 • att NO- och SO-ämnena får garanterad undervisningstid per ämne från årskurs 4 samtidigt som en mindre pott med timmar får fördelas flexibelt mellan undervisningsämnena i mellanstadiet
 • att moderna språk anges som ett eget ämne i skollagen, att betygssättning ska ske i alla ämnen i årskurs 6 samt att Språkvalet därigenom i praktiken blir obligatoriskt från senast årskurs 6
 • att möjligheten att minska antalet timmar i timplanen per ämne eller ämnesgrupp i samband med Skolans val begränsas till att gälla per stadium.

  Lärarnas Riksförbund avstyrker
 • att det fortsatt ska finnas möjlighet att tillåta huvudmän att bedriva utbildning utan tillämpning av timplanen. Den stadieindelade timplanen måste gälla för alla skolor för att säkra likvärdighet och rättssäkerhet för eleverna.
 • att det ska finnas en flexibel timpott att fördela i högstadiet för NO- och SO-ämnena
 • att Elevens val, trots en föreslagen reducering, föreslås få finnas kvar. Förbundet anser att Elevens val bör avskaffas föra tt frigöra värdefull undervisningstid till skolämnena, där tiden gör mer nytta, inte minst mot bakgrund av de kunskaper vi har om att Elevens val nyttjas ineffektivt.