Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktions­nedsättningar

Betänkande, SOU 2016:46

Lärarnas Riksförbund instämmer generellt i utredningens ambition när det gäller att nå en helhetslösning för elevgruppen med fokus på likvärdighet och skolans kompensatoriska roll, genom att staten i form av bland annat en stärkt roll för SPSM tar ett ökat ansvar över hela landet. Förbundet anser dock att de statliga specialskolorna under inga villkor får nedmonteras utan ska även fortsättningsvis utgöra ett tryggt alternativ för de elever som är i behov av utbildning i denna form.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund är angelägen om att de misstag som den tidigare FUNKIS-utredningens förslag innebar inte återupprepas ännu en gång. Staten måste vara den aktör som tar ett tydligt helhetsansvar för utbildning för elever med vissa funktionsnedsättningar, inte minst för att utbildning och stöd ska kunna garanteras och kunna överblickas av elever och föräldrar. Det är viktigt att tanken om inkludering i vanliga klasser balanseras mot de särskilda behov elevgruppen faktiskt har. Det måste alltid vara det som är bäst för den enskilde eleven som står i fokus och att staten säkerställer att det finns nödvändig kompetens för att tillgodose detta.

Lärarnas Riksförbund vill mot bakgrund av detta framföra ett flertal synpunkter. Dessa går att läsa i remissvaret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55