Vad som krävs för behörighet i ämnet specialidrott

Förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter

Lärarnas Riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag.

Lärarnas Riksförbunds bedömning är att all undervisning ska underkastas samma kvalitetskrav och då ska huvudregeln vara att den undervisande läraren har en formell lärarutbildning och därmed de kunskaper som krävs inte bara i sitt ämne utan också i skolans styrdokument, bedömning och betygssättning, konflikthantering med mera.

Förbundets ståndpunkt när det gäller legitimation och behörighet är att de inte bör finnas några undantag och det pågår också en utredning som ska se över ifall man ska skärpa legitimationskraven för yrkesämnen. Ur dessa två perspektiv har det egentligen ingen betydelse ifall specialidrott är ett yrkesämne eller inte, kommer det att krävas legitimation för yrkesämnen så kommer i så fall specialidrott också att omfattas.

Lärarnas Riksförbund är mycket tillfreds med Skollagens nya definition av undervisning och har därför svårt att acceptera generella undantag där andra än lärare får bedriva undervisning. Självklart blir detta ett problem för idrottsgymnasierna, eftersom de i första hand vill ha skickliga idrottsledare till sin specialidrott - frågan är dock om detta i så fall ska benämnas som undervisning?

Det absolut bästa är förstås om undervisningen kan bedrivas av utbildade lärare som också är dokumenterat skickliga ledare i sin idrott. Därför måste det finnas möjlighet att få sin ledarerfarenhet och sina ledarutbildningar validerade för att kunna ingå i en ordinarie lärarutbildning eller för att möjliggöra behörighetsgrund till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).