Förslag till en funktions­hinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Myndigheten för delaktighet

Lärarnas Riksförbund instämmer i att alla lärare behöver viss kompetens och kunskap i att utforma undervisningen så att det blir bra för elever oavsett funktionsförmåga.

Publicerad

Förbundet vill dock påpeka att det är märkligt att rapporten helt saknar förslag som rör huvudmannanivån och rektorsnivån i skolsystemet. Det är dessa som, tillsammans med staten, ytterst ansvarar för den utbildning och undervisning som ges i skolväsendet.

Förbundet anser att de steg staten nu tar för att förbättra situationen när det gäller att särskilt stöd sätts in tidigt är bra. Samtidigt är det förbundets bestämda uppfattning att situationen på allvar inte kan förbättras förrän staten tar ett starkare samlat ansvar för hela skolväsendet när det gäller finansiering och reglering.

Förbundet anser att bättre trygghet och studiero är helt centralt för att dels komma tillrätta med de sjunkande kunskapsresultaten (framgår av Pisaundersökningen), dels de problem med mobbning och hot (även mot personal) som tyvärr förekommer i alltför stor utsträckning i skolan. Det måste anställas betydligt mer personal som kan avlasta lärarna. Förbundet anser att det behövs ett tydligt regelverk som ger skolans personal trygghet och mandat att kunna och våga ingripa mer när mobbning och trakasserier förekommer.

Slutligen krävs ett större gemensamt vuxenansvar för ordningen i skolan. Lärare, övrig skolpersonal, skolledning och föräldrar måste vara mer eniga om ordning och arbetsro ska bli bättre.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55