Förslag till nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Promemoria, Ds 2016:35

Lärarnas Riksförbund tillstyrker de förslag som utredningen lägger.

Förbundet har inte minst i samband med utarbetande av snabbspåret för lärare fått insyn i statens arbete när det gäller etablering av nyanlända. Förbundet kan konstatera att det ofta finns goda intentioner men att det tyvärr saknas ett helhetsperspektiv.

Förbundet anser att staten bör ta ansvar för hela processen och inte enbart den del som strikt återfinns inom etableringsperioden och anser att regeringen behöver återkomma med utredningsdirektiv som är bredare än vad som är fallet för aktuell utredning.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker även förslaget om att utöka den målgrupp som ska ha rätt till utbildning inom samhällsorientering.