Kraftsamling mot antiziganism

Slutbetänkande, SOU 2016:44

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot utredningens förslag.

Lärarnas Riksförbund välkomnar utredningens betänkande då det är av största vikt att romernas situation belyses och uppmärksammas.