Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Lagrådsremiss

Lärarnas Riksförbunds generella uppfattning är att nyanlända individer som enligt skollagen fortfarande har rätt att påbörja utbildning inom ramen för gymnasieskolan bör ha rätt att få slutföra denna utbildning inom rimlig studietid. Personer som har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning inom vuxenutbildningens ram tillhör en enligt skollagen en annan kategori, vilket också bör gälla nyanlända.

Publicerad

Förbundet känner en stor delaktighet i att skolan ska klara de utmaningar som vi står inför och vi vet att många av våra medlemmar även på ett personligt plan delar denna ambition. Förbundets roll är att medverka till att det skapas bästa tänkbara förutsättningar för våra medlemmar att hantera situationen i varje klassrum.

Lärarnas Riksförbund vill med bestämdhet markera att förslaget inte kompenserar huvudmännen för de kostnader som uppstår om förslaget genomförs, vilket är en orimlighet. Om inte huvudmännen kompenseras finansiellt, kommer lärarna som redan har en mycket ansträngd arbetssituation inte kunna tillgodose de behov av insatser och utbildningar som krävs, vare sig de sker inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Förslaget får dock aldrig leda dithän att lärarna på något sätt görs delaktiga i processen som har med asyl och uppehållstillstånd att göra. Detta ansvar måste regeringen och den myndighet regeringen bemyndigar ta och inte lärarna. Så som förslaget är utformat i dagsläget, tycks lärarna och rektorerna få ta en stor del av detta ansvar. Det är förbundets mycket bestämda uppfattning att så inte får bli fallet.

Lärarnas Riksförbund underkänner vidare den konsekvensanalys som presenteras i remisspromemorian och kräver, till följd av det ofullständiga underlaget, återremittering. Förbundet framhåller flera preciseringar angående konsekvensanalysen. Dessa finns att läsa i remissvaret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55