Ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada

Promemoria

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget i dess nuvarande form.

Förbundet delar problembeskrivningen i promemorian beträffande följande områden:

  • Svårigheter för den försäkrade att förutsätta livräntans storlek
  • Längre väntan på beslut om och utbetalning av livränta för vissa försäkrade
  • Försäkringskassans konstaterande att det hos vissa arbetsgivare saknas tillräckliga kunskaper om hur semesterlön eller semesterersättning räknas ut vilket i sin tur försämrar rättssäkerheten

Lärarnas Riksförbund menar att det är av stor vikt att tillse förbättringar inom ovanstående problemområden och promemorians förslag till schablonmässig beräkning av livränteunderlaget skulle troligtvis leda till vissa förbättringar i dessa avseenden.

Förbundet noterar olika utfall för en försäkrads årslön och därmed livränteunderlag beroende på bland annat periodiseringen av tolvmånadsperioden, de kollektivavtalade lönerevisionsdatumen samt valet av beräkningsmodell.
Lärarnas Riksförbund välkomnar därför ett förtydligande kring begreppet årslön samt delar den problembeskrivning som presenteras i promemorian.

Förbundet föreslår en vidare utredning som specifikt adresserar problematiken med arbetsgivares bristfälliga kunskaper i beräkningskonstruktionen. Detta för att garantera att den försäkrade fortsättningsvis försätts i samma ekonomiska situation som om denne inte skadats.