En skyldighet att erbjuda lovskola

Delning av lagrådsremiss

Lärarnas Riksförbund vill starkt framhålla att lovskolan endast bör vara ett komplement till den vanliga undervisningen och inte får leda till att andra stödinsatser uteblir eller skjuts upp.

Förbundet beklagar att regeringen väljer att inte tillmötesgå de synpunkter om otillräcklig finansiering av reformen som förts fram av vissa remissinstanser, bland annat Skolverket. Förbundets bestämda uppfattning är att reformen inte är finansierad och så länge detta är fallet kommer de goda intentioner som reformen har inte att kunna infrias.

Lärarnas Riksförbund anser att det nya förslaget i lagrådsremissen, som innebär att omfattningen av lovskolan nu ska anges i timmar istället för skoldagar, bör inte innebära ett problem, så länge som huvudmännen har en god framförhållning och planering (med tanke på bland annat tjänstefördelning) och parterna lokalt kan komma överens om villkor som ger lärare rimlig ersättning och arbetsbelastning.