Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

Slutbetänkande, SOU 2016:72

Lärarnas Riksförbund delar utredarens bedömning att en viktig grund för all innovation och utveckling läggs i skolväsendet. Ur det perspektivet finner förbundet det anmärkningsvärt att utredaren inte fäster någon större vikt vid utvecklandet av elevernas baskunskaper och färdigheter och vilka förutsättningar lärare ges för att lyckas med skolans kunskapsuppdrag. Lärarnas Riksförbund delar inte utredarens bedömning av vilken kvalitetsmässig effekt konkurrens på skolmarknaden skulle kunna få. Inte heller delar förbundet utredarens bedömning av betydelsen av att konkurrensutsätta universitet och högskolors basanslag för forskning.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund lämnar sina synpunkter på de delar av betänkandet som berör skolan och vissa delar av den högre utbildningen och forskningen, i huvudsak gällande kapitel 5.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att staten ytterligare förstärker insatserna för ökad kompetens inom matematik och digitalisering samt förslaget att ge universitet och högskolor uppdrag om vidareutbildning. Lärarnas Riksförbund efterlyser att staten går ännu längre gällande lärarkåren och tar ett helhetsansvar för lärares fortbildning.

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget att öka konkurrensutsättningen av universitets- och högskoleforskningen.

Lärarnas Riksförbund anser att de kompensatoriska inslagen i det svenska skolsystemet måste öka och likvärdigheten förstärkas. Vi vet inte på förhand vilka barn och ungdomar som skulle kunna bli framtidens innovatörer, därför måste alla elever ges en god grundutbildning. Förbundet anser även att utredningen gör en för grund analys av betydelsen av konkurrens i skolsystemet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55